مشتریان فراگستر راطیف وسیعی ازسازمانها، شرکتها ومؤسسات دولتی وخصوصی درابعاد متوسط وبزرگ تشکیل میدهند. محصولات فراگستر درتمام استانهای ایران بالغ بر ۲۰۰۰ سازمان بابیش از۴۵۰ هزار کاربر گستردگی یافته ودراین راستا رضایت مشتریان همیشه اصلیترین هدف مدیران وکارکنان فراگستر بوده است ورضایتنامه های آنان، بعنوان گنجینه ای ارزشمند وسراسر افتخار. اینها تنها نمونه ای کوچک ازدهها رضایتنامه ولینعمتان فراگستر است.

مشتریان نرم افزارهای اتوماسیون اداری و BPMS

مشتریان نرم افزارهای حوزه مالی