مطالب توسط هادی شریفی

مدیریت فرآیند بر مبنای مدل فرآیندی RAD

الگوی معرفی شده در BPMS ها بر آمده از الگوی RAD در مهندسی نرم افزار به معنی روش توسعه سریع نرم‌افزار (Rapid application development) میباشد. این الگو مراحل مشخصی برای توسعه فرآیند در BPMS را بیان مینماید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تفاوتهای BPMS و ERP چیست؟

واقعیت این است که تمام ERPها مجهز به BPMS هستند و شما ERPای را پیدا نخواهید کرد که این ابزار را درون خود نداشته باشد تا بتواند فرآیندهای تعریف شده توسط ERP را درون خود سفارشی سازی کند.
اما آن چیزی که تفاوت بین BPMS و ERP را بوجود می‌آورد شامل دو نکته می‌شود:

Sigma6 and BPM

 Due to the intrinsic role that BPM plays as a methodology for many companies, BPM is the key success factor to achieve continued improvement of mission critical processes that cover the entire organization. It naturally is also highly susceptible to be combined with a whole set of other disciplines and methods, as the following examples shows. […]

How BPM adds value to every part of the application life cycle

BPM adds value to each stage of the application life cycle, from requirements specification/design, development, testing, deployment, and ongoing support, maintenance, and change management when business needs evolve. BPM increases understanding between business and IT BPMhelps business people—analysts, managers, and end users—work together with IT to create more effective process-based applications. BPM speeds development of […]

Making Sense Out of Chaos: Network Security Policy Management

If you’re a network security operations leader (as many of our clients are}, chances are you’re afflicted with some of the following security policy-related issues: “I can’t tell if my firewall rules are optimized, and I want to find out they’re not before my auditor does.” “How can I detect shadowed and redundant firewall rules in my […]