حسابداری مالی

اطلاعات مالی مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری های جاری و آتی به آن نیاز خواهند داشت. هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روز تر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستیابی به اطلاعات ، اطمینان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهای گوناگون همواره از نیاز های مدیران مالی بوده است. استفاده از یک ابزار مدیریتی نرم افزاری برای پاسخ گویی به نیاز مدیران مالی، ضروری به نظر میرسد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: