اموال و داراییهای ثابت

اطلاعات مالی و اموال مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری های جاری و آتی به آن نیاز خواهند داشت .هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روزتر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستیابی به اطلاعات، اطمینان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهای گوناگون همواره از نیاز های مدیران مالی بوده است. لذا استفاده از یک ابزار مدیریتی نرم افزاری برای پاسخ گویی به نیاز مدیران مالی، ضروری به نظر می رسد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: