صورت‌های مالی

صورتهای مالی اساسی منعکس کننده عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک دوره مالی می باشد و در واقع ویترین آن شرکت است. صورتهای مالی که توسط شرکت های معتبر دنیا تهیه میشود، با کیفیت بسیار بالا تهیه و به صورت کتابچه چاپ می شود. در چنین گزارشهایی، کوچک ترین اشتباهی مشاهده نمیشود. زیر سیستم صورت های مالی فراگستر پس از مطالعات زیاد ، بررسی محصولات مشابه ، بهره مندی از تکنولوژی روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبی را برای تحقق اهداف فوق فراهم نموده است. زیر سیستم صورت های مالی به منظور افزایش دقت و سرعت در گزارشات و همچنین صحت اطلاعات و اتکا به عنوان گزالرشاتی در قسمت هوشمندی کسب و کار تولید گردیده است.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: