برنامه ریزی احتیاجات مواد

برنامه ریزی احتیاجات مواد

تغذیه گر تولید دریک کارخانه، انبارهای آن است ولازمه پاسخگویی انباربه نیازخطوط تولیدی، موجودیِ کافی میباشد. باتوجه به روشهای تولیدی، زمان تامین کالا وصدور اتوماتیک درخواست تامین برمبنای نقطه سفارش، بادرنظر گرفتن درخت محصول،MRP Sheet ومحاسبات MRP جزو پرخطاترین وزمانبرترین قسمت برنامه ریزی احتیاجات مواد میباشد.

بیشتــر

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

واحدهای تولیدی که تولیدات غیرپیوسته خودرا بطور همزمان برمبنای MPS وسفارشات تولید، برنامه‌ریزی میکنند همیشه نگران حقیقی بودن زمان دردسترس ماشین آلات ورسیدن به بهترین نقطه جوابگویی بتقاضاهای تولید میباشند. زمان دردسترس، بادرنظرگرفتن توالی فرایندهای تولید همواره قسمت مهم محاسبات برنامه‌ریزی میباشد.

بیشتــر

مهندسی تولید

مهندسی تولید

لازمه راه‌اندازی یک سیستم برنامه‌ریزی فرایندهای تولید قابل اطمینان وکارا، تعریف اطلاعات مهندسی برای آن سیستم میباشد. درتعریف فرایندها وقطعات مصرفی برای یک محصول نهایی یانیمه ساخته، یکپارچگی وجامع بودن اطلاعات ورودی وسهولت دسترسی وتعریف آرشیو ازاصلیترین فرایندهای واحد مهندسی تولید میباشد.

بیشتــر

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

جهت انتقال رسیدهای موقت انباربه واحد کنترل کیفیت ورود کالا واخذ تاییدات این واحد، پیش ازافزایش موجودی درانبار، زیرسیستم کنترل کیفیت ورود کالا درمکانی فی‌مابین سیستمهای تدارکات ومدیریت انبار فراگستر تعبیه شده است. دراین زیرسیستم باتعیین مراکز کنترل کیفی وسطوح دسترسی بآنها، امکان دریافت وثبت اطلاعات وسپس ایجاد وارسال رسید دائم وجود خواهد داشت.

بیشتــر

کنترل مواد مصرفی

کنترل مواد مصرفی

کنترل مواد مصرفی یک اسم ساده ولی پراهمیت ودارای پیچیدگیهای منحصربه خود است. بسیار حائز اهمیت استکه مشخص گردد موادی که تحویل یک خط یاایستگاه میشودبرای کدام محصول، قرارداد و…. استفاده میشود واین اهمیت ازآنجایی نشأت میگیردکه محاسبه بهای تمام شده یک محصول یا نیم ساخته ارتباط مستقیم بامواد مصرفی آن دارد. همواره مهمترین چالش کنترل مواد مصرفی، کنترل محل مصرف مواد حواله شده بخطوط تولید میباشد.

بیشتــر

کنترل عملیات تولید

کنترل عملیات تولید

هنگامی که تولید بصورت متداول انجام شود وهمه چیز برطبق برنامه باشد، کنترل تولید یک فرایند ثابت ومعین خواهد بود، ولی چالش اصلی ازآنجایی آغاز میگردد که تولید ازبرنامه عقب بیفتد وبرنامه‌های جبرانی وتجدید نظر وارد کار گردند؛ دراین زمان است که وجود یک راهکار کنترل تولیدبرای عدم رخداد اتفاقات پیش‌بینی نشده خودرا بیش ازپیش نمایان میسازد.

بیشتــر

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

معرفی سیستم

بیشتــر

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: