شرکت ترکیب حمل و نقل

صنعت فعالیت سازمان: حمل و نقل

پروژه های اجرا شده در این شرکت: اتوماسیون اداری به همراه زیرسیستم های آن

اطلاعات بیشتر درباره این پروژه 

سازمان آب و برق خوزستان

صنعت فعالیت سازمان: آب و برق

پروژه های اجرا شده در این شرکت: نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان آب و برق خوزستان (BPMS)

اطلاعات بیشتر درباره این پروژه 

 شرکت پدیده پاک طراوت

صنعت فعالیت سازمان: منابع انسانی

پروژه های اجرا شده در این شرکت: اتوماسیون اداری به همراه زیرسیستم های آن

اطلاعات بیشتر درباره این پروژه