مشاوره و استقرار

روشهای اجرای مدون شده درفراگستر دلیل یکدستی ارائه خدمات دربین کلیه اعضای واحد مشاوره، استقرار وپیاده‌سازی نرم‌افزارهای فراگستر میباشد، بگونه‌ایکه هرکدام ازاعضا باپیروی ازیک استاندارد ویک الگوی بهینه که بصورت مداوم هم درحال بررسی وبهبود میباشد بارائه خدمات میپردازد. الگوهای مدون مشاوره واستقرار شرکت فراگستر بامطالعه، بررسی ومناسب‌سازی الگوهای جهانی پیریزی شده ودراین بین نظرات مشتریان مابعنوان ‌ذینفعان اصلی همواره درجهت بروز نگهداری این الگوها مورد استقبال قرار خواهد گرفت. خدمات اصلی که دراین حوزه توسط فراگستر ارائه میشودعبارت است از:

ارائه مشاوره متناسب با نوع کسب و کار

در فراگستر تیمها و واحدهای استقرار وپیاده‌سازی بنوعی چیدمان میشوند که درعین جوانی وانرژی لازم جهت اجرای پروژه های بعضاً مشکل نرم‌افزاری، دارای سابقه مرتبط بانوع کسب وکاری که مشغول پیاده‌سازی سیستمهای فراگستر میباشد رادر اختیار داشته باشند.
بعنوان مثال پرسنل پیاده‌ساز سیستمهای مالی این شرکت دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس وتجربه ۵ سال سابقه کار مستقیم رادرکارنامه خود دارامیباشند، به همین دلیل است که درپیاده‌سازی سیستمهای فراگستر کمترین انحراف ازبرنامه زمانبندی را شاهد و همواره مشتریان فراگستر مشاوری آگاه ومسلط را در کنار خود خواهند داشت.

ارائه مشاوره متناسب با نوع کسب و کار

تدوین روش اجرایی پیاده‌سازی و استقرار

رویکرد اصلی فراگستر دراین بخش، ارائه مفاهیم پایه‌ای برای درک و نشانه‌گذاری مسیر پیاده‌سازی سیستمها درراستای تداوم کسب وکار سازمان و افزایش کیفیت کاری بهره‌برداران سازمان میباشد. این استاندارد سازی و مدون‌سازی روش اجرای پیاده‌سازی و استقرار سیستمها، سازمان راقادرمیسازد تا با روشی یکپارچه واز پیش تعیین شده، قابلیت حرکت گام به گام و همسو باتیم استقرار وپیاده‌سازی فراگستر را داشته وامکان ارزیابی کیفیت و کمیت کار درهرزمان از پروژه میسر و با کمترین انحراف در دسترس باشد. انتظار میرود که بدون توجه بنوع، اندازه وطبیعت کسب وکار، درتمامی سازمانها، تدوین روش اجرایی سیر پیاده‌سازی واستقرار سیستمهای نرم‌افزاری فراگستر مورد استقبال ذینفعان پروژه قرار گیرد.

تدوین روش اجرایی پیاده‌سازی و استقرار

تشکیل تیم پروژه استقرار

متناسب باهر پروژه پیاده‌سازی و استقرار بابررسی حدود و ویژگیهای پروژه توسط مدیر واحد پیاده‌سازی واستقرار، تیم پروژه متشکل ازاعضای واحد پیاده‌سازی واستقرار فراگستر به همراه پرسنل معرفی شده ازسوی کارفرما تشکیل میگردند. ازوظایف این تیم ضمن برنامه‌ریزی جهت استقرار نرم‌افزارها در بهینه‌ترین حالت ممکن، می توان بموارد زیر اشاره نمود:

 • تهیه ساختار تفکیک کار
 • کنترل زمانبندی پروژه
 • تامین واختصاص نیروی انسانی لازم
 • تهیه وارائه گزارشات مدون درقالب ازپیش طراحی شده بذینفعان پروژه
تشکیل تیم پروژه استقرار

پیاده‌سازی و استقرار سیستم

درفازتوسعه و استقرار سیستمها، تیم پروژه پیاده‌سازی واستقرار نرم‌افزار فراگستر درقالب زمانبندی معین اقدامات ذیل راانجام خواهند داد.

 • نصب نرم‌افزارهابه یکی ازروشهای ( دسترسی ازراه دور، حضور درمحل سازمان، دریافت وپیکربندی سرور)
 • گردآوری اطلاعات پایه سازمان برمبنای شاخص‌های تعیین شده برای راه‌انداری هر نرم‌افزار
 • کانورت اطلاعات ازنرم‌افزارهای قبلی سازمان بااستفاده ازابزارهای کانورتور تهیه شده‌ قبلی
 • ارائه مشاوره‌هایی درخصوص راه‌اندازی بهینه سیستمها باتوجه به تجربیات قبلی پرسنل واحد خدمات پس ازفروش فراگستر
 • ارائه آموزشهای مدون سیستمهابه پرسنل ذینفع هرسیستم ورفع ابهامات کاربری
 • برگزاری سنجش کاربری وارائه مدارک معتبربه پرسنل واجد شرایط
 • تشکیل دوره‌های بازآموزی جهت رفع اشکالات احتمالی کاربران
پیاده‌سازی و استقرار سیستم

استقرار نهایی و عملیاتی نمودن سیستم

دراین فاز ازخدمات پیاده‌سازی واستقرار، سیستمهای نصب شده، درفرایند پشتیبانی مداوم فراگستر قرار گرفته و ابهامات واشکالات کاربران درکوتاهترین زمان ممکن مرتفع میگردد. گفتنی است سیستمها وسرورها بگونه‌ای درسازمان راه‌اندازی میشوند که حتی برای لحظه‌ای امکان بهره‌برداری ازآنها متوقف نشود. همچنین باتوجه به زیربار رفتن نرم‌افزارها، یکبار دیگر نقاط حساس سیستمها مانند کیفیت گزارشات، صحت دسترسیها وامنیت اطلاعات تولید شده مورد بررسی نهایی قرار میگیرد.

استقرار نهایی و عملیاتی نمودن سیستم

راهکار شبکه و سخت افزار

مرکز مهندسی شبکه فراگستر یکی ازشرکتهای عضو گروه شرکتهای فراگستر میباشدکه باهمکاری جمعی ازمتخصصین انفورماتیک وباهدف ارائه جدیدترین خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری وامنیت اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردیده است. این مرکز خدمات شبکه راباتکیه برتخصص، دانش فنی وتجربیات مدیران وکارشناسان خود ارائه میکند. ، این متخصصین علاوه بردارابودن مدارک رسمی علمی وسوابق ارزشمند کاری، دارای مدارک گوناگون ازمراجع صنعت انفورماتیک دنیا نظیرمرکز مهندسی شبکه فراگستر یکی ازشرکتهای عضوگروه شرکتهای فراگستر میباشدکه باهمکاری جمعی ازمتخصصین انفورماتیک وباهدف ارائه جدیدترین خدمات تخصصی شبکه‌های کامپیوتری وامنیت اطلاعات وارتباطات تاسیس گردیده است. این مرکز، خدمات شبکه راباتکیه برتخصص، دانش فنی وتجربیات مدیران وکارشناسان خود ارائه میکند. این متخصصین علاوه بردارابودن مدارک رسمی علمی وسوابق ارزشمند کاری، دارای مدارک گوناگون ازمراجع صنعت انفورماتیک دنیا نظیر Cisco ، Microsoft و… میباشند. ازجمله خدمات قابل ارائه دراین مرکز میتوان بموارد ذیل اشاره نمود:

 • مشاوره، طراحی، پیاده سازی واجرای شبکه‌های کامپیوتری
 • نصب وراه‌اندازی ارتباطات شبکه بیسیم (Wireless Indoor & Outdoor )
 • ارائه سرورهای تخصصی وتجهیزات شبکه
 • طراحی واجرای اتاق سرور وData Center
 • مشاوره وپیاده‌سازی راهکارهای امنیت شبکه
 • قراردادهای پشتیبانی ونگهداری سخت افزار ومدیریت شبکه
 • ارائه راهکارهای بهینه‌سازی شبکه وارتباطات
 • سیستمهای جامع مدیریتی وامنیتی مبتنی بر فناوری RFID
راهکار شبکه و سخت افزار

راهکار امنیت اطلاعات

مرکز خدمات امنیتی فراگستر بابکارگیری مجموعه‌ای ازمتخصصین وبهره‌گیری از ابزارها وتکنیکهای روز درخصوص شناسایی و رفع آسیب پذیری شبکه‌ها، سرورها ونرم‌افزارهای کاربری مشغول ارائه خدمات خود میباشد. ازجمله خدمات این مرکز میتوان بموارد ذیل اشاره نمود:

 • مطالعه سیستم وتحلیل نقاط ضعف سیستمهای اطلاعاتی سازمان
 • ارزیابی و تحلیل ریسکهای موجود
 • طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • طراحی و پیاده‌سازی سیاستها و روالهای امنیتی
 • آموزش کاربران درسطوح مدیریت سیستم وکاربری سیستم
راهکار امنیت اطلاعات