سرمایه های انسانی

ازدیدگاه ما، سرمایه انسانی مهمترین رکن یک شرکت دانش بنیان را تشکیل میدهد. براین اساس تمام موفقیتهای چندین ساله خود را در اجرای پروژه‌های مطرح درسازمانهای بزرگ، مدیون و مرهون تلاش کارکنان صدیق وکوشای خود میدانیم.

رشد و تعالی کارکنان خود را بمنزله رشد و تعالی شرکت میدانیم و معتقدیم که پیشرفت ما منوط به پیشرفت کارکنان، چه در سطوح معنوی و علمی وچه در سطوح مادی و رفاهی خواهد بود. بنابراین سعی داریم همچنان فضایی پویا وبالنده، گرم و صمیمی، خلاق و پرتکاپو و درعین حال قانون ‌مدار و مشتری محور را ایجاد نماییم.

مدیران فراگستر تلاش کرده‌اند تا افزون بر تربیت نیروی انسانی یادگیرنده، برای نهادینه کردن دانشی که در اختیار نیروهای انسانی قرار دارد، برنامه‌های عملی و قابل اجرایی در پیش گیرند؛ چراکه منابع انسانی فراگستر دارایی‌های نامشهودی هستند که سهم فزاینده‌ای در ارزش بازار شرکت دارند.

واحدهای تشکیل دهنده فراگستـــــر

میانگین سنی کارمنــدان

سابقه فعالیت در فراگستــــر

گرایش تحصیلی کارمنــدان

سطح تحصیلات کارمنــدان

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)