نمایی از نرم افزار اتوماسیون اداری

نمایی از نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر

گردش مکاتبات و دبیرخانه

میزکار اتوماسیون اداری

کارتابل نامه ها

ارجاع نامه

نامه جدید

دبیرخانه

کارتابل نامه های جهت اقدام

کارتابل نامه‌های ارسال شده

کارتابل پیش نویس

افزونه Word و Outlook

جستجوی پیشرفته

بایگانی شخصی و سازمانی

یادآوری و لیست انجام کار

پیامها و تماسهای درون سازمانی

سایر امکانات

 
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)