دانلود رایگان: کتاب   Asia Pacific Business Process Management BPM Second Conference


Asia Pacific

Asia Pacific Business Process Management: Second Asia Pacific Conference, AP-BPM 2014, Brisbane, QLD, Australia, July 3-4, 2014. Proceedings

نمایی از برخی صفحات کتاب

آیا مایل به مشاهده بقیه کتب موجود در سایت هستید؟

مشاهده بقیه عناوین