BPMS مقابل EPR یا کنار آن

BPMS مقابل EPR یا کنار آن؟؟-۲

درمقاله قبلی اشاره شد که برخی ازمهمترین دلایل عدم موفقیت ERP درکشور ما، برخی ازنقاط قوت این سیستم‌ها هستند. اولین نقطه قوت ERP که عامل اول برای شکست این پروژه ها درکشور مانیز میباشد، استانداردسازی فرایندهای سازمانیست. یعنی ERPها فرایندهای سازمانی را براساس بهترین تجربیاتی که ازسازمان‌های مختلف بدست آورده‌اند، ارائه مینمایند.

علت این امر نیز چنین ارائه شدکه بدلیل فاصله بین وضعیت موجود فرایندهای سازمان و فرایندهای مطلوب موجود درERPها، سازمانهای کشورما ناگزیربه انجام پرش وجهش بلندی هستندکه بسیاری ازاین جهشها بدلیل فاصله زیاد بین وضعیت موجود ووضعیت مطلوب، درپرتگاه بین این دو مقوله افتاده و بعضاً لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره خود وارد مینمایند. همچنین گفته شدکه بمنظور حداقل کردن خطرات ناشی ازاین پرتگاه، استفاده ازپلی تحت عنوان BPMS ضروریست. درنتیجه دراین رویکرد هیچ یک ازاین دو سیستم رامعمولاً نمیتوان جایگزین دیگری درنظر گرفت.

دراین مقاله به یک بعد دیگر از تقابل یا تکامل این دو سیستم نسبت به هم پرداخته خواهد شد.

این مقاله رابااین مطلب آغاز خواهم نمودکه بدلیل وجود فرایندهای استاندارد درERP، میتوان چنین گفت که ERP لباسیست ازپیش دوخته شده که برتن سازمان پوشانده میشود؛ یعنی سفارشی سازی واعمال تغییرات درERP بسختی وبا صرف زمان وهزینه بالایی صورت خواهد گرفت. پس ازاین مثال استفاده میکنیم که فردی اقدام به خرید یک دست کت وشلوار آماده مینماید. حال امکان اعمال تغییرات دراین کت وشلوار درحد نه چندان زیادی خواهد بودو اصولاً اعمال تغییرات اساسی درآن احتمالاً اصلاً مقرون به صرفه نخواهد بود.

ازسوی دیگر چون معمولاً بسیاری ازسازمانهای ما فاقد حدود وسقور استاندارد نیستند، امکان اینکه لباس ازپیش دوخته شده ای رابتوان برتن آنها پوشاند بسیار مشکل است.

حال راه حل چیست؟

بجای اینکه ازلباسهای دوخته شده برای سازمانهایمان استفاده کنیم، اقدام به تهیه لباس متناسب باسایز وابعاد سازمانمان نماییم. یعنی بجای لباس، ابزاری مثل چرخ خیاطی داشته باشیم تابتوانیم متناسب بانیازمندیمان لباس بدوزیم.

نقش BPMS، نقش چرخ خیاطی است. پس ازطریق BPMS میتوانیم متناسب باشرایط خود عمل نماییم.

نکته بعدی درمورد جایگاه BPMS و ERP نسبت بیکدیگر این است که معمولاً ERP همه ابعاد سازمانها راپوشش نمیدهند. بعنوان مثال بخشهایی ازسازمان ماکه دچار تغییرات وپویایی بالایی هستند، منطقی نیست که ازERP برای این بخشها استفاده نمود. زیرا همانطورکه گفته شد، زمان وهزینه اعمال تغییرات وسفارشی سازی سیستمهای ERP بالا بوده واساساً خود سیستمهای ERP، ازورودبه چنین بخشهایی اجتناب مینمایند.

راه حلی که فروشندگان معتبر ERP خود پیشنهاد میدهند، استفاده ازسیستمهایی باقابلیت انعطاف بالاتر وسرعت اعمال تغییرات بیشتر یعنی BPMS است. بدین ترتیب که بخشهایی ازسازمان راکه ERP پوشش نخواهد داد، میتوان ازطریق BPMS مکانیزه نمود.

بهمین خاطر است که بسیاری ازفروشندگان معتبر ERP درسطح دنیا ظرف ۱۰سال اخیر یاخود اقدام به تهیه BPMS نموده اند یاازطریق مشارکت یاخرید BPMS های دیگر سعی درپرکردن این خلاء داشته اند.
درنتیجه دراینحالت BPMS و ERP نه تنها درتضاد بایکدیگر قرار ندارند، بلکه نقش مکمل یکدیگر راایفا مینمایند.
مجدداً تاکید مینمایم که آنچه امروزه بنام ERP توسط شرکتهای داخل کشور ما عرضه میشود واقعا ERP نیستند وماهیت MIS دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: