فرایند ثبت و محاسبات مرخصی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

process25-large

درخواست کننده مرخصی در ابتدا بایستی نوع مرخصی (روزانه, ساعتی یا استحقاقی, استعلاجی) مشخص نماید در صورتی که مانده مرخصی قابل استفاده‏ای داشت و با توجه به چارت سازمانی, جانشین خود را مشخص نماید. پس از تایید جانشین یا طی شدن یک زمان مشخص, این درخواست برای مدیر واحد ارسال می‏گردد تا پس از اخذ تاییدیه‏های لازم, اطلاعات مرخصی و فهرست تاییدات آن برای خود متقاضی, واحد اداری و انتظامات ارسال می‏گردد تا مرخصی پرسنل ثبت و در کارکرد وی لحاظ گردد. فرآیند ثبت و محاسبات ماموریت

فرآیند درخواست و تامین خودرو

فرآیند درخواست و تامین خودرو

process26-large

متقاضی بایستی با مشخص نمودن مبدا, مقصد, زمان, نوع خودرو (طرح دار, بدون طرح) درخواست خود را ثبت و برای مدیریت واحد ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن برای واحد ترابری ارسال گردد و این واحد با توجه به مشخصات درخواست و نیز خودروهای در دسترس نسبت به تامین خودرو اقدام نماید. در صورتی که تامین از طریق آژانس باشد تاییدیه درخواست خودرو به اطلاع متقاضی رسانیده می‏شود و در صورتی که نوع تامین از طریق خودروهای سازمانی باشد باید تاییدیه مدیریت مالی و منابع انسانی اخذ و به متقاضی اعلام شود.

فرآیند درخواست صدور نامه/ گواهی اداری

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

process59-large

در ابتدا کارمند متقاضی باید درخواست خود را به همراه رونوشت برابر اصل شده آن برای مدیریت ذیربط خود ارسال نماید تا پس از تایید ایشان به امور اداری ارسال شود. این اداره نیز پس از بررسی و کنترل درخواست طبق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به فرد متقاضی  اقدام می‌کند اما در صورتی که این درخواست نیاز به تاییدیه مدیرعامل داشت بایستی درخواست به استحضار ایشان رسانیده شود تا در صورت صلاحدید, تاییدیه ان را برای امور اداری ارسال نماید و در نهایت گواهی مورد نظر صادر و برای متقاضی فرستاده می‏شود.