مدیریت قراردادها

اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی بخش عمده ای از فعالیتهای خود را بصورت برون سپاری اجرا مینمایند درهمین راستا وجود یک راهکار نرم افزاری درحوزه مدیریت قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمت یاکالا ازمدیریت صحیح قراردادهای منعقده ومدیریت انحرافات احتمالی ازنیازهای اساسی بشمار میایند.

برای این منظور ابزاری دراختیار مدیران قرار گرفته است که باپایش دقیق آخرین وضعیت قراردادها پاسخگوی سریع درخواستهایی از جمله :

  • اعلام زمان دقیق دریافتها و پرداختها
  • اعلام زمان تامین اعتبار هر فاز قرارداد
  •  اعلام سررسید چکها و تضمینها و سفته
  • کنترل قراردادها براساس فازهای قرارداد (جهت تهیه مجوزها و مدارک مورد نیاز آن فاز)
  •  تهیه گزارشهای خلاصه و تفصیلی از وضعیت هر قرداد (خاتمه ،درحال اجرا ،معوقه)
  •  هشدار برای قراردادهای دارای تاخیر یا نزدیک به پایان
  •  محاسبه جرایم تاخیر هر قرارداد

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین