کارکردها

  • گروهبندی پیمانکاران و تامین کنندگان برحسب زمینه فعالیت
  •  اختصاص خدمات و کالاهای قابل معامله با هرکدام  از تامین کنندگان
  • تعریف مشخصات از تامین کنندگان و پیمانکاران (ازقبیل نام تامین کننده، لیست تجهیزات، سوابق کاری، گواهینامه های اخذ شده و…)
  • تعریف چک لیستهای ارزیابی بامعیارهای ارزیابی دلخواه و نامحدود
  • رتبه بندی تامین کنندگان براساس شاخصهای ارزیابی و تعیین سطح قابل قبول
  • دسته بندی تامین کنندگان برحسب شاخصهای تعریف شده
  • امکان ثبت سوابق عملکرد تامین کنندگان (خریدهای انجام شده، انجام مفاد قرارداد مطابق الگوهای مندرج در قرارداد)
  • امکان جلوگیری از ورود مجدد تامین کنندگان ممنوع المعامله
  • تاثیر مستقیم وضعیت تامین کنندگان در سیستمهای خرید، سفارشات خارجی و قراردادها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: