مزایا و برتری‌ها

  • گزارشات متنوع براساس تمام پارامترهای ورودی
  • گزارش آخرین وضعیت تامین کنندگان
  • گزارش ارزیابیهای ادواری صورت گرفته از تامین کنندگان
  • گزارشات متنوع براساس تمام پارامترهای ورودی

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: