خرید و تدارکات داخلی

برنامه‌ریزی خرید داخلی کالا و خدمات، از مبانی اصلی شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی بخصوص واحدهایی که بسوی راه‌اندازی خطوط تولیدی و خدماتی (درلحظه) گام برمیدارند میباشد.
رویکرد دوری از انباشتگی و عدم تامین بموقع کالا یا خدمات، و دستیابی به اطلاعات تصمیم‌ ساز بر مبنای تجارب خرید قبلی و تعیین و بررسی آخرین اطلاعات مالی خریدهای صورت گرفته از اصلی ترین نیازهای واحدهای مرتبط با خرید بوده که انتظار میرود در یک راهکار نرم افزاری مناسب، در اختیار قرار گیرد.

اجرای سیاستهای سازمان در خصوص خرید کالا یا خدمات، پاسخگویی بموقع به مراکز درخواست کننده، امکان دسته‌بندی درخواستهای خرید سازمان برمبنای شاخصهای مختلف، امکان مشاهده درخواست خریدهای در راه و آخرین وضعیت آنها، ارزیابی تامین کنندگان و خرید از تامین کنندگان واجد شرایط، ایجاد یکپارچگی بین اطلاعات تولید شده در انبار، خرید و مالی  از دستاوردهای پیاده سازی این نرم افزار میباشد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین