مزایا و برتری‌ها

  • پیاده سازی روالهای سازمان درخصوص خرید کالا یا خدمات
  • پاسخگویی بموقع به مراکز درخواست کننده اطلاعات براساس گزارشات در لحظه نرم افزار
  • امکان دسته بندی درخواستهای خرید سازمان بر مبنا و شاخصهای مختلف
  • امکان مشاهده درخواست خریدهای در راه و آخرین وضعیت یک درخواست
  • امکان ارزیابی تامین کنندگان و خرید از تامین کنندگان واجد شرایط
  • یکپارچگی بین اطلاعات تولید شده در انبار،خرید، قراردادها و مالی
  • امکان صدور خودکار درخواستهای خرید ازسایر سیستمها (نرم افزار انبار، نرم افزار برنامه ریزی احتیاجات مواد و…)

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین