کارکردها

 • دریافت اطلاعات تامین (نقطه سفارش، Lot Size،Lead Time) از انبار و یا تعریف این اطلاعات درسیستم خرید و تدارکات داخلی
 • محاسبه موجودی در راه (تعداد کالایی که در جریان فرایند خرید است ولی هنوز به مرحله رسید دائم نرسیده اس)
 • بررسی لحظه به لحظه تراکنشهای ورودی و خروجی و کنترل تغییر موجودی کالاهای انبار با نقطه سفارش
 • دور اتوماتیک درخواست خرید در زمانی که موجودی زیرنقطه سفارش می باشد و میزان در راه، جوابگوی تامین کالای مورد نظر در زمان پیش بینی شده تحقق دریافت کالا نباشد.
 • ایجاد درخواستهای خرید بصورت دستی  (برنامه ریزی احتیاجات مواد، نقطه سفارش، موجودی انبار، درخواست از انبار و …)
 • تاریخ نیازکالا و تعداد درخواست (تعداد پیش فرض درخواست) و نیاز به کنترل کیفی کالا، براساس پارامترهای تعریف شده در فرم معرفی کالای سیستم خرید و تدارکات داخلی فراخوانده میشوند.
 • امکان یک مرحله، تایید بر روی درخواستهای صادرشده توسط کاربر دارای مجوز تایید درخواست
 • صدور سفارش متناظر از روی درخواستهای تایید شده
 • قابلیت ابطال کل یا بخشی از اقلام درخواست توسط کاربر دارای مجوز
 • امکان یک مرحله، تایید بر روی سفارشات ایجاد شده توسط کاربر دارای مجوز
 • جلوگیری از تغییر اطلاعات سفارشهای تایید شده
 • امکان اختصاص یک سفارش تایید شده به یک یا چند کارشناس خرید
 • امکان تهیه پرینت از روی سفارش تایید شده
 • مشاهده سفارشات ارجاع شده به تفکیک کاربر(کارشناس خرید وارد شده به سیستم)
 • امکان ثبت پیش فاکتورهای خرید اخذ شده برمبنای شماره سفارشاتی که روند خرید آنها استعلام معرفی شده باشد توسط کاربر دارای سطح دسترسی برای ثبت پیش فاکتورها
 • تعیین نام تامین کننده، شماره پیش فاکتور، تاریخ پیش فاکتور، تاریخ اعتبار، شرایط فروش (نقدی، اعتباری)، توضیحات و اجزای پیش فاکتور شامل (عنوان کالا و کد کالاهای موجود در سفارش، تعداد، قیمت واحد، قیمت کل، مدت تحویل، تولرانس، توضیحات ودرج عنوان کالای جایگزین)
 • امکان مشاهده تجمیعی پیش فاکتورهای اخذ شده به ازای هر سفارش
 • امکان صدور دستور خرید به ازای کل یک پیش فاکتور یا صدور دستور خرید به ازای کالاهای موجود در چند پیش فاکتور، برای یک سفارش
 • امکان ثبت فاکتور خرید اخذ شده بر مبنای شماره سفارشات
 • درج فاکتور خرید برای سفارشاتی که روند خرید آنها استعلام معرفی شده باشد بر مبنای دستور خرید صادرشده
 • درج فاکتور مستقیم برای سفارشاتی که مبنای آنها غیر از استعلام معرفی شده باشد.
 • مشاهده کلیه سفارشات تایید شده و درانتظار دریافت
 • امکان درج دریافت سفارشات دریک یا چند مرحله
 • امکان دریافت اقلام سفارشات بیش از تعداد تعیین شده درسفارش
 • امکان مشاهده مانده اقلام دریافت نشده هر سفارش
 • صدور رسید موقت انبار (درسیستم انبار و حسابداری انبار فراگستر) بعد از هر مرحله دریافت اقلام سفارش
 • امکان ابطال باقی مانده یک سفارش
 • امکان مشاهده تاریخچه یک سفارش به تفکیک دریافتها و ابطال شده های هرقلم از سفارش
 • معرفی مراکز کنترل کیفی و اختصاص کاربران به هر مرکز
 • تعیین دسترسی کاربران جهت مراحل کنترل کیفی (دومرحله)
 • تخصیص کالاهای رسید موقت به مراکز کنترل کیفی
 • امکان ویرایش اطلاعات مرحله اول بررسی در مرحله دوم
 • قابلیت تعیین وضعیتهای (مردود، تایید، تایید مشروط، درحال بررسی برای هر مرحله)
 • امکان صدور رسید دائم انبار بعد از مرحله دوم کنترل کیفی برای تعداد تایید یا تایید مشروط شده
 • ثبت خودکار شماره کنترل کیفی در رسید دائم انبار
 • گزارش جامع فهرست رسیدهای موقت و نمایش نتیجه فرایند کنترل کیفی بر روی هر قلم از کالاها
 • گزارش وضعیت سفارشات
 • گزارش جامع درخواستها
 • گزارش درخواستهای ابطال شده
 • گزارش سوابق خرید
 • گزارش فهرست پیش فاکتورها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین