مزایا و برتری‌ها

  • هشدار زمان‌‌های ارزیابی هریک از تأمین‌کنندگان
  • گزارش فهرست تأمین‌کنندگان
  • گزارش وضعیت رتبه (گریدِ) تأمین‌کنندگان
  • گزارش هزینۀ ارزیابی تأمین‌کنندگان
  • اقدام‌های تعریف‌شده برای هریک از تأمین‌کنندگان
  • گزارش روَند وضعیت رتبۀ تأمین‌کنندگان، از دوره‌‌های گذشته تا کنون
  • یکپارچگی کامل با سیستم های خرید و تدارکات و مدیریت قراردادها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: