کارکردها

  • امکان تعریف تامین کنندگان
  • امکان تعیین پارامترهای دسته بندی در سطح تامین کنندگان
  • تعریف انواع ارزیابی‌‌های مختلف از تأمین‌کنندگان
  • تخصیص مشخصه‌‌های مختلف ارزیابی، به گروه‌‌های مختلف تأمین‌کنندگان
  • تعریف انواع چک‌لیست‌‌های ارزیابی تأمین‌کنندگان
  • تعریف ارزیابان تأمین‌کنندگان و مسئولیت‌‌های مختلف در ارزیابی‌ها
  • تعریف برنامۀ ارزیابی تأمین‌کنندگان
  • ثبت نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی تعریف‌شده

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: