حسابداری مالی

اطلاعات مالی مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری هاي جاري و آتي به آن نیاز خواهند داشت. هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روز تر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستیابي به اطلاعات ، اطمینان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهاي گوناگون همواره از نیاز های مدیران مالی بوده است. استفاده از یك ابزار مدیریتي نرم افزاري براي پاسخ گویی به نیاز مدیران مالی، ضروري به نظر میرسد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین