معرفی حساب‌ها

 • ایجاد سرفصل حسابها در سطوح مختلف برای پوشش دهی نیاز انواع شرکتها
 • امکان تعریف تفصیلی های متعدد و ارتباط دهی با معین های متعدد
 • امکان تعریف مراکز هزینه برای پوشش دهی شعب
 • امکان تعریف پروژه ها جهت پوشش کدینگ و پروژه های خاص پیمانکاری
 • تعریف مشخصه های معین برای حسابهای ارزی، ریالی، بودجه
معرفی حسابها

اسناد حسابداری

 • ثبت اسناد حسابداري در حالت یادداشت، موقت، تایید شده، قطعی شده و دائم
 • صدور اعلامیه براي هر ردیف از اسناد حسابداري و تهیه گزارش از اعلامیه
 • تفکیك اسناد حسابداري و اسناد ورودی از سایر سیستمها جهت حفظ یکپارچگی
 • تفکیك اسناد پیش نویس و قطعي
 • تخصیص دسترسي براي تمام مراحل صدور، ثبت، گزارش تا تایید اسناد براي کاربران مختلف
 • ورود اسناد از سایر پایگاه داده ها
 • عملیات خودکار خطایابي بر روي اسناد حسابداري
 • کنترل مانده ی حسابها بر خلاف ماهیت تعریف شده طی دوره و پایان دوره
 • امکان طبقه بندي اسناد و جستجوي اسناد بر اساس تمام مشخصه های ثبت شده در سند
 • امکان افزودن فرمت پرینت سند حسابداری به فرمتهای موجود، نگهداری همزمان تمامی ورژنها
 • فراخواني اسناد حسابداري در قالب فایل اکسل تعریف شده
اسناد حسابداری

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین