مهمترین مزایای بهره گیری از سیستم های مالی یکپارچه ی فراگستر

  • کاربرپسندی و افزایش سرعت و دقت در انجام عملیات مالی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی و انگلیسی
  • یکپارچگی سیستمهای مالی و بازرگانی فراگستر
  • عرضه ی نرم افزارهای حسابداری ارزی، تجمیعی و بودجه به همراه نرم افزار حسابداری مالی در یک بسته بدون هزینه ی جداگانه
  • امکان import و export داده ها و اسناد از اکسل به نرم افزار و بالعکس
  • مدیریت موثر دارائیهای جاری و غیر جاری
  • ارائه گزارشات کامل وجوه نقد و گردش آنها
  • ارائه ی صورتهای مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری
  • پوشش کامل معاملات ارزی و اسناد و گزارشات مربوطه