حسابداری تجمیعی

برخی از سازمان ها در دفاتر خود دارای پرانندگی جغرافیایی هستند و یا اینکه به طور همزمان با شخصیتهای حقوقی مجزا در قالب هلدینگ در حال فعالیت میباشد. در این شرایط در دسترس بودن اطلاعات واحدها و ارائه گزارشات مالی جامع به صورت کلان نیازی ضروری خواهد بود. بدیهی است مدیران برای اتخاذ تصمیم های استراتژیك و آگاهی از وضعیت واحدها نیازمند سیستمی هستند که بتواند گزارشات جامع، به روز و مقایسه ای را به آنها ارائه نماید. این یکی قابلیت ها نرم افزارمالی تجمیعی فراگستر است.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین