سوالات متداول

1.آیا این سیستم میتواند حسابداری مجموعه های هلدینگ را ساپورت کند؟

بله

2. آیا امکان تهیه گزارشات تجمیعی وجود دارد؟

بله به شکل تجمیعی و حتی به تفکیک شرکتها.

3. نحوه کدینگ در این نرم افزار برای هلیدنگه به چه شکل خواهد بود؟

 در صورت تمایل به یکسان بودن کدینگها یا لزوم آن، این قابلیت وجود دارد ولی در صورت نیاز به تفکیک این مورد هم امکان پذیر است.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: