کارکردها

  • تعریف ساختار کدینگ مالی واحد جهت تجمیع حسابهای شرکت های زیرمجموعه و شعب
  • انتقال کدینگ پایه تا سطح تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه به اطلاعات تک تک شرکتها و سپس اعمال تغییرات به تناسب فعالیت هر یک
  •  تعریف تفصیل ها در بانک اطلاعاتی مرکز بصورت منحصر به فرد
  •  امکان انتقال اسناد بین شعب و بانک اطلاعاتی مرکز
  •  واکشی اطلاعات از سیستم های مالی مستقل شعب
  •  گزارشات پیشرفته مقایسه ای و نموداری جهت ارزیابی شرکت های زیر مجموعه
  • تعیین سیاست ها و الزامات ویژه جهت فعالیت زیر مجموعه ها و شعب
  •  اقدام و تجمیع اسناد حسابداری تا سطح تفصیلی
  •  تحلیل و مقایسه عملکرد شرکت های زیر مجموعه و شعب
  •  تهیه گزارشات مالی از یك یا چند دوره مالی

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین