کنترل بودجه و اعتبارات

سازمان هایی که تمایل دارند با برنامه حرکت کنند و تصمیمات خود را بر مبنای دقیقی اتخاذ نمایند، همواره از بودجه برای برنامه ریزی و کنترل استفاده مینمایند. از سویی با توجه به گستردگی سیستم های سازمان نیاز است نرم افزاری با جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مدیریت سازمان ها در عملیات بوجه ریزی کمك نماید.سیستم کنترل بودجه فراگستر به عنوان زیر سیستمي از سیستم حسابداري مالي و کاملا یکپارچه با آن امکان تعریف سرفصلهاي بودجه را جهت کنترل و جلوگیري از انحرافات فراهم آورده و هنگام ثبت اسناد مالي به صورت خودکار از ثبت سندهای خارج از طیف تعریف شده برای بودجه، جلوگیري مي نماید و همچنین گزارشات مختلفی را در این حوزه ارائه خواهد نمود.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین