کارکردها

  • تعریف سرفصل بودجه به تفکیک مرکز هزینه و پروژه
  •  اختصاص سرفصل حسابها به سرفصل بودجه
  •  کنترل هزینه انجام شده به سرفصل اختصاص داده شده هنگام ثبت سند حسابداری
  • ثبت خودکار درخواستهای وارده به ازای هر ردیف بودجه
  • ارائه گزارش مقایسه‌ای از وضعیت مورد انتظار و هزینه انجام شده
  •  امکان تهیه ی گزارش ماهیانه عمکرد بودجه به تفکیک سازمان، مرکز هزینه و پروژه
  •  تهیه گزارش انحراف عملکرد بودجه

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: