حسابداری ارزی

بسیاری از سازمانها و موسسات اقتصادی در معاملات خود از ارزهای مختلفی استفاده می کنند. دسترسی به اطلاعاتی همچون نرخ برابری ارزهای مختلف با یکدیگر و هر یک از آنها با ریال، دفاتر معین و تفصیلی حسابهای ارزی، تسعیر حسابها، حفظ و نگهداری سوابق نرخهای برابری ارزهای مختلف برای نظارت و ساماندهی مجموعه معاملات ارزی یک سازمان ضروری است.

زیرسیستم حسابداری ارزی فراگستر ضمن ارتباط کامل بازیرسیستمهای حسابداری مالی، خزانه‌داری و… تمامی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی سازمان را حفظ و ساماندهی میکند.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین