اموال و داراییهای ثابت

اطلاعات مالی و اموال مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری هاي جاري و آتي به آن نیاز خواهند داشت .هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روزتر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستیابي به اطلاعات، اطمینان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهاي گوناگون همواره از نیاز های مدیران مالی بوده است. لذا استفاده از یك ابزار مدیریتي نرم افزاري براي پاسخ گویی به نیاز مدیران مالی، ضروري به نظر می رسد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین