مزایا و برتری ها

  •  تطابق کامل سرفصل های تعریف شده برای دارائیها با استانداردها و اظهارنامه مالیاتی
  •  امکان تعریف گروهی دارائیها و تخصیص خودکار ترتیبی کد اموال
  •  امکان چاپ برچسب اموال
  •  امکان تعریف گروههای کاربران اموال و میزان دسترسی ها
  •  پشتیبانی کامل از تامین، نگهداری، تغییر و خروج دارائیها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: