کارکردها

اطلاعات پایه

 • معرفی تعریف طرح هاي تملك دارایي هاي سرمایه اي و پروژه هاي مربوط به آنها
 • معرفي محل استقرار دارايي‌ها
 • امكان معرفي اموال
 • امكان معرفي گروه‌هاي دارايي
 • معرفي جمع دارها
 • قابليت انتساب دارايي به مركز هزينه و پروژه
 • قابليت ارتباط گروه دارايي با حساب معين مربوطه
 • معرفي حساب براي دارايي‌ها، حساب استهلاك انباشته و هزينه استهلاك
 • معرفي اطلاعات بيمه دارايي

ثبت اطلاعات داراییها، نگهداری و صدور اسناد

 •  امکان تعریف اموال و دارایی ها ثابت
 •  امکان صدور کارت دارایی ثابت
 • امکان معرفي اطلاعات خرید، فروش، اسقاط، نقل و انتقالات، تعمیرات اساسي، تعدیل قیمت و بیمه براي دارایي هاي موجود
 •  امکان واگذاري اموال
 •  امکان محاسبه استهلاک داراییها بصورت جمعی، گروهی یا اقلام
 •  تجدید ارزیابی داراییها
 • خروج موقت و بازگرداندن دارایی
 •  امکان خروج، حذف، اسقاط یا اهدای دارایی
 •  محاسبه استهلاك در بازه های زمانی دلخواه
 • ایجاد سند حسابداري خرید، فروش و استهلاك دارایی به تفکیك گروه دارایي و یا دارایي
 • محاسبه قیمت تمام شده طرح هاي تملك دارایي هاي سرمایه اي به تفکیك پروژه هاي آنها، به تفکیك فصول، مواد و ردیف هاي هزینه و به تفکیك منابع تأمین اعتبار

گزارش های اصلی

 •  فهرست اموال واگذار شده
 •  فهرست اسناد اموال
 •  گزارش اطلاعات دارایي ها
 •  فهرست استهلاك
 •  صورتخلاصه استهلاك
 •  صورتخلاصه استهلاك براساس گروه های دارایي
 •  صورتخلاصه استهلاك براساس مرکز هزینه
 •  گزارش ماتریسي استهلاك )امکان ساخت و تهیه گزارشات دلخواه

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: