انواع و نمونه گزارشات نرم افزار مالی فراگستر

گزارشهای اصلی نرم افزار حسابداری

 • گزارش دفاتر و آنالیز حسابها در سطح کل و معین
 • گزارش مرور حسابها در تمامی سطوح
 • گزارش تراز حسابها
 • گزارش از آرتیکل اسناد حسابداري
 • گزارش اعلامیه بدهکار بستانکار
 • گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار بتفکیك حساب تفصیلي
 • مرور حسابهای تحت وب در تمامی سطوح بصورت ساده و تحلیلی، با ارائه نمودار
 • گزارش تحت وب و ماتریسي
 • تهیه تراز آزمایشی 4، 6 و 8 ستوني و تهیه گزارش از آنها
 • امکان تعیین سطوح دسترسي براي گزارشهای ایجاد شده

گزارشهای اصلی نرم افزار حسابداری ارزی

 • گزارش دفاتر تحلیلی به تفکیك انواع ارز
 • سهولت در ایجاد انواع گزارشهای مالی مقایسه‌ای در یک یا چند دوره‌ی مالی به‌صورت ارزی
 • قابلیت استخراج کلیه گزارشهای زیرسیستم حسابداری بصورت ارزی
 • ایجاد انواع گزارشهای ماتریسی
 • استخراج انواع گزارشهای دلخواه تحت نرم‌افزار Excel توسط کاربران غیرمتخصص با حداقل آشنایی با این سیستم
 • دریافت گزارش دفاتر ارزی (کل، معین و تفصیلی)
 • گزارش آرتیکل ارزی حسابها
 • گزارش ریز گردش حسابهای ارزی

گزارشهای اصلی نرم افزار حسابداری تجمیعی

 • گزارشهای پیشرفته مقایسه‌ای و نموداری جهت ارزیابی شرکتهای زیرمجموعه
 • اقدام و تجمیع اسناد حسابداری تا سطح تفصیلی
 • تحلیل و مقایسه عملکرد شرکتهای زیرمجموعه و شعب
 • تهیه گزارشهای مالی از  یك یا چند دوره مالی

گزارشهای اصلی نرم افزار حسابداری بودجه

 • ارائه گزارش مقایسه‌ای از وضعیت مورد انتظار و هزینه انجام‌شده
 • امکان تهیه‌ی گزارش ماهیانه عملکرد بودجه به تفکیک سازمان، مرکز هزینه و پروژه
 • تهیه گزارش انحراف عملکرد بودجه

گزارشهای اصلی نرم افزار خزانه داری

 • موجودی نقد، بانک‌ها، تنخواه و بطورکلی وضعیت نقدینگی در مقاطع مختلف
 • وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی
 • اسناد خزانه به ریز اطلاعات و فیلترها
 • مقایسه‌ای عملکرد منابع
 • صورت مغایرت بانکی باقابلیت دریافت صورتحساب بانک و مقایسه با گردش دفتر بانک
 • آنالیز ماهانه وجوه منابع و وجوه

گزارشهای اصلی نرم افزار اموال

 • فهرست اموال واگذارشده
 • فهرست اسناد اموال
 • گزارش اطلاعات دارایی‌ها
 • فهرست استهلاك
 • صورت خلاصه استهلاک
 • صورت­ خلاصه بر اساس گروه‌های دارایي
 • صورت خلاصه استهلاك بر اساس مرکز هزینه
 • گزارش ماتریسي استهلاك امکان ساخت و تهیه گزارش‌های دلخواه

نمایی از برخی گزارشات نرم افزار مالی فراگستر