مزایا و برتری‌ها

 •  امکان تهیه گزارش ترازنامه برای انواع فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، تحقیقاتی و…
 • امکان تهیه گزارش صورت سود و زیان برای انواع فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، تحقیقاتی و…
 • امکان تحلیل گزارشات و تهیه نسبتهای مالی شامل نسبت های نقدینگی و سود آوری و … پس از تهیه صورتهای مالی
 •  تهیه گزارش بصورت دو زبانه
 •  امکان قائل محدودیت دسترسی برای کاربران
 • استخراج خودکار اطلاعات مورد نیاز صورت های مالی از اسناد وارد شده در سیستم حسابداری
 • تهیه صورت های مالی با کمترین هزینه و بیشترین اتکاء
 •  تهیه صورت های مالی در کمترین زمان
 •  قابلیت درج خودکار اطلاعات سود و زیان انباشته در ترازنامه
 • استخراج خودکار اطلاعات هنگام تهیه یادداشتهای توضیحی، از هر یک از سیستمهای مربوطه
 •  قابلیت inport فرمتهای خاص از اکسل

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: