کارکردها

  •  تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه بصورت کاملا خودکار مطابق با فرمت استاندارد شماره 1
  •  محاسبه نسبتهای مالی
  •  قابلیت ذخیره صورتهای مالی به صورت word و pdf و excel
  •  دارای فرمت چاپی مطابق با استانداردها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: