خزانه داری

برنامه ریزی مالی و استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکلات مالی بسیار حائز اهمیت میباشد. از سویی گزارشات بموقع و دقیق از وضعیت نقدینگی نقش بسزایی در برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی سازمان ایفا میکند. سیستم خزانه داری فراگستر امکانات مناسبی را جهت ثبت، کنترل و گزارش گیری از اطلاعات دریافت و پرداخت را در اختیار سازمان قرار میدهد.

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین