مزایا و برتری‌ها

  • امکان مانده‌گیری لحظه‌ای از بانکهای تعریف شده در سیستم
  • برخورداری از یک ابزار گزارش‌ساز پویا و پیشرفته با امکان ساخت انواع گزارشات دلخواه
  • دارای انواع گزارشات متنوع در خصوص اسناد دریافتنی و پرداختنی ارزی
  • مشاهده تمام درخواستهای پرداخت صادر شده از سایر سیستمها و سپس صدور دستور پرداخت
  • امکان تعریف فرآیندهای از پیش تعریف شده بر روی اسناد
  • امکان ثبت مالی اسناد به صورت خودکار بر اساس فرآیندهای از پیش تعریف شده

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: