کارکردها

دریافت و پرداخت

 • معرفي منابع و بابتها و صدور مجوز استفاده از بابتها و منابع
 •  امکان تعریف جریان کار دریافت و پرداخت وجوه و اسناد بر حسب سازمان
 •  امکان تخصیص مبالغ فاکتور و یا پیش فاکتور به حساب بابتها و تسویه آنها
 •  امکان اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك
 •  امکان ثبت، بررسي، تأیید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي علي الحساب ها
 • ایجاد اسناد دریافت و پرداخت به تفکیك عملیات وجوه (وجه نقد، چك مدت دار، چك عادي، حواله، اسناد تضمیني ، اوراق بها دار، چك بانکي و..
 •  امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته
 •  امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود درصندوق

تنخواه

 •  امکان درخواست دریافت وجه از خزانه داري
 •  امکان ثبت، بررسي، تأیید و تصویب، درخواست وجه براي علي الحساب ها
 •  امکان تعریف تنخواه گردان های مختلف و ارتباط با کدینگ و تفصیلی های مالی

کنترل

 • امکان اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك
 • عملیات راس گیري چکها
 • عملیات تهیه دیسکت بانك
 • چاپ چك براي فرمتهاي گوناگون
 • معرفي دسته چکها و شماره آنها

گزارش های اصلی

 • موجودی نقد، بانکها، تنخواه و بطور کلی وضعیت نقدینگی در مقاطع مختلف
 •  وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی
 •  اسناد خزانه به ریز اطلاعات و فیلترها
 •  مقایسه ای عملکرد منابع
 •  صورت مغایرت بانکی با قابلیت دریافت صورتحساب بانک و مقایسه با گردش دفتر بانک
 • آنالیز ماهانه وجوه منابع و وجوه
 •  فهرست اسناد خزانه داری
 •  ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
 •  دفتر ریز عملیات صندوق در فاصله زمانی معین
 • گزارش گردش کل عملیات صندوق در فاصله زمانی معین
 •  امکانات قدرتمند برای جستجو، فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره یا سایر مشخصات چکها

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم: