برگزاری وبینار BPMS

برگزاری سه دوره وبینار تخصصی BPMS

شرکت فراگستر _ ازمجریان برتر پروژه‎های BPMS درکشور _درراستای اهدافی چون گسترش فرهنگ افزایش سودمندی، بهینه‎سازی پایدار ومکانیزه کردن تمامیفرایندهای درون وبرون سازمانی اقدام ببرگزاری سه دوره وبینار تخصصی ورایگان بامحوریت ابزارها وروش‎های مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) دربهمن‎ واسفندماه ۱۳۹۱ نمود.

بمنظور حصول اهداف وچشم‌اندازهای تعیین شده بالادستی درکشورمان که درحال حاضر تمرکز اصلی آن معطوف بر تولید ملی است، افزایش بهره‌وری امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. بنابراین لزوم توجه بمقوله بهره‎وری همراه باتولید کالاها باحداکثرکیفیت وتوام باهماهنگ‎سازی، افزایش انطباق باشرایط بازار، نیازهای کسب وکار ومشتری مداری، تنها راه واحدهای تولیدی درحفظ بازار داخلی وحضور دربازار جهانی است. ازسویی کلیه سازمان‎ها نیازمند استفاده ازفناوری اطلاعات برای مدیریت سازمان می‎باشند؛ بنابراین ضرورت توجه به افزایش بهره‌وری، کاهش مستمر هزینه‌ها، دست‌یابی به گزارش‎ها وتحلیل‎های مدیریتی وانعطاف‌پذیری بالای سازمان دربرابر تغییرات ازجمله دستاوردهای فناوری اطلاعات باید تلقی گردند. ببیان دیگر اینکه دردنیای کنونی افزایش تولید وبهره‌وری بدون فناوری اطلاعات امری امکان ناپذیر می‌باشد. نکته بعدی توجه به این امر است که تمام ابزارهای فناوری اطلاعات قادربه تحقق نیازمندی‌های فوق نبوده وسازمان‌ها باید دراین زمینه اقدام به انتخاب ابزاری مناسب نمایند. سیستم مدیریت فرایندهای کسب وکار فراگستر (BPMS) درصدرابزارهایی قرار دارد که اهداف موردنظر را برآورده می‌نمایند. درهمین راستا، شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر _ ازمجریان برتر پروژه‎های BPMS درکشور_ دربهمن واسفندماه ۱۳۹۱ اقدام ببرگزاری سمینارهای آنلاین(وبینار) تخصصی ورایگان بامحوریت ابزارها وروش‎های مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) نمود. گفتنی است دراین وبینارها که توسط آقای مهندس هادی شریفی ارائه شد، سرفصلهای زیر مورد بحث واقع شد:
         ۱-تعریف فرایند وفرایندگرایی
         ۲-مقایسه سازمان فرایندگرا ووظیفه گرا
         ۳-مرور مفاهیم مرتبط
         ۴-معرفی مدیریت فرایندهای کسب وکار و…
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: