قابلیتهایی که نرم افزار منابع انسانی فراگستر را متمایز کرده است.

 این نرم افزار با نرم افزار BPMS فراگستر یکپارچه گردیده و میتوان از قابلیت های یک سیستم مدیریت جریان کار واقعی در کنار آن استفاده نمود.

 این نرم افزار دارای صد ها گزارشات متنوع در حوزه زیر سیستم های تشکیلات، جذب، پرسنلی،احکام کارگزینی، حقوق دستمزد، رفاه، و سایر زیر سیستم های تشکیل دهنده آن میباشد.

 کلیه زیر سیستم های این سیستم دارای یکپارچگی کامل بوده به ترتیبی که از جذب تا خروج از خدمت کاملاً به هم مرتبط میباشند.

این سیستم کلیه سوابق اطلاعاتی پرسنل را ذخیره مینماید و اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات قبلی نمیشود.

  در این سیستم کاربر میتواند برای اتفاقات مختلف با تنظیم هشدار از رخداد وقایع مختلف حوزه منابع انسانی را مطلع گردد.

 این سیستم پشتیبانی جامعی از الگو های مختلف پیاده سازی احکام و حقوق (طبقه بند ی مشاغل-قانون کار-نظام هماهنگ خدمات کشوری و…) دارد.

   کلیه مستندات مربوط به پرسنل میتواند در سیستم به صورت الکترونیکی بایگانی شود.

  کاربران قابلیت مشاهده اطلاعات را به تفکیک دسترسی ایشان به محل های جغرافیایی مختلف را دارا میباشند.

   مرکز های فرمول نویسی سیستم در حوزه احکام و حقوق و دستمزد مجهز به موتور فارسی ساز فرمول ها میباشد.

    کارتابل تحت وب پرسنل امکان مشاهده آخرین وضعیت پرسنلی، حکمی و حقوقی را برای پرسنل مهیا میسازد.

     سیستم قابلیت ارسال پیام کوتاه و ایمیل را در مقاطع زمانی مختلفی دارا میباشد.

    سیستم دارای راهنما و سایت آموزشی و FAQ رایگان میباشد و کاربران میتوانند از امکانات قرارداده شده در آنها بهره مند گردند.