مقالات مرتبط

بنر منابع انسانی

بررسی تاثیر راه اندازی نرم افزار مدیریت منابع انسانی بر روی سازمانها

امروزه فرآیند های مرتبط با منابع انسانی در سازمان ها و شرکت ها، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است.

بدین منظور استفاده از سیستم های نرم افزاری مدیریت منابع انسانی به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کارها سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان در حوزه منابع انسانیشان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره این حوزه فراهم می سازد.

مسلماً با تسهیل فرایند انجام کارها ، یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت پرسنل و افزایش بهره وری منابع انسانی است، حاصل می شود. تاثیر به کارگیری از نرم افزار مدیریت منابع انسانی بر بهره وری منابع انسانی ، دو شاخص کارایی و اثربخشی را یکجا در بر خواهد داشت.

مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن-بخش دوم

بخش دوم و ادامه مقاله لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن:

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن

لزوم مکانیزه نمودن سیستم های منابع انسانی و مروری بر روش های آن-بخش اول

از نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع در سازمان و درکسب درآمد آن یاد می‌شود. شناسایی و کاربرد نیروی انسانی به‌عنوان مهمترین منبع – نه در قالب شعار- در وهله اول مستلزم آگاهی از ابعاد معرفتی ، مهارتی و نگرشی آن و در وهله دوم مستلزم اعتقاد و کاربرد اطلاعات و رفتار با برابر آن اطلاعات است. براساس آمارهای منتشره ، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را سرمایه های انسانی با ۶۷ درصد به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که مجموع سهم منابع طبیعی و منابع فیزیکی در این کشور ها تنها ۳۳ درصد است. در چنین فضایی که رقابت رمز بقا و ماندگاری سازمانهاست ، سیستم کارآمد اطلاعات منابع انسانی و عملکرد مناسب آن به‌عنوان سلاحی رقابتی در پدیدآوردن فرصتها و غلبه بر تهدیدات برای سازمانهاست و در عین حال یک مزیت نسبی و چراغ راه مدیران به حساب می آید.