نقشه راه نرم افزار منابع انسانی

 • 1
  • ساختار سازمانی
  • پست‌های سازمانی
  • طبقه بندی مشاغل
  • شرایط احراز و استانداردهای شغلی
 • 2
  • شناسایی پست‌های بلاتصدی
  • کمیته جذب
  • فرآیند مصاحبه و گزینش
  • جمع آوری و ارزیابی اولیه رزومه
 • 3
  • پرونده پرسنلی و سوابق
  • پرونده استخدامی
  • احکام و قراردادها
  • احکام اصلاحی
 • 4
  • نیازهای آموزشی
  • برنامه و محتوا
  • برنامه ریزی آموزشی
  • اثربخشی آموزش
 • 5
  • برنامه ریزی ارزیابی
  • اجرای ارزیابی
  • تحلیل نتایج ارزیابی
  • الگوهای 360 درجه و …
 • 6
  • انتساب
  • جابجایی
  • سوابق ارتقا
  • گزارشات تحلیلی
 • 7
  • تایم شیت
  • شیفت‌های کاری
  • کارکرد
  • مرخصی وماموریت
 • 8
  • احکام مبنای پرداخت
  • پرداخت بر مبنای کارکرد و پروژه
  • معوقات و دیون
  • کارانه و پاداش
 • 9
  • مزایای بیمه ای
  • رفاهی
  • بازنشستگی و ترک خدمت
  • بهداشت
 • 10
  • کارتابل پرسنلی
  • فرآیندهای تعاملی
  • به روزنگهداری اطلاعات
  • خلاصه پرونده پرسنلی