نـرم افـزار BPMS در خدمت منابع انسانی

  • نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار(FaraGostar BPMS) به عنوان زیر ساخت اجرای فرآیند های سازمانی در خدمت تمام نرم افزار های فراگستر از جمله سیستم مدیریت منابع انسانی قرار دارد. تا کنون فرآیند های مانند فرآیند مرخصی، ماموریت،درخواست وام،درخواست خودرو،درخواست اضافه کاری، نظام انتقادات و پیشنهادات و… در این سیستم در بیش از صدها شرکت خصوصی و دولتی مطابق روش اجرای آن سازمان ها پیاده سازی شده است.

این فرآیند ها اطلاعات خود را از سیستم مدیریت انسانی فراگستر و سایر سیستم های اطلاعاتی سازمان دریافت می کنند و پس از گردش اطلاعات و اخذ تاییدات لازم، مجددا اطلاعات را به سیستم مدیریت انسانی فراگستر تحویل خواهند داد.