مزایا و برتری‌ها

  • مزایا و برتری‌های حقوق و دستمزد
  • حفظ سوابق رزومه ها
  • امکان به جریان انداختن مجدد رزومه راکد
  • امکان بروزرسانی رزومه های ثبت شده با حفظ سوابق تغییرات
  • امکان چاپ رزومه های دریافتی در قالب استاندارد
  • امکان تهیه لیست رزومه های منجر به استخدام جهت ارایه در مناقصات