کارکرد ها

  • شناسایی پستهای بلاتصدی
  • شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست
  • اعلام الزامات و شرایط احراز تصدی پست
  • امکان ثبت درخواست جذب نیرو
  • امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی
  • امکان گردآوری رزومه ها دریافتی از طریق سایت یا کاربر
  • امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی
  • اعلام لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه