فیلم دمو ارزشیابی عملکرد

این سری از فیلم‌های دمو نرم افزار منابع انساین ، در دست تهیه بوده و بزودی از طریق کانال آپارات فراگستر منتشر خواهد شد.