کارکردها

 • نرم افزار ارزشیابی عملکرد
 • تعیین محورهای ارزیابی
 • تعیین شاخص های ارزیابی پرسنل
 • تعریف انواع شاخص های ارزیابی
 • کروه بندی شاخص ها بر اساس ارزشهای سازمان
 • امکان معرفی معیار با چهار الگوی امتیازی، مصداقی(چند گزینه ای)، مصداقی بازه ای و محاسبات بر اساس عملکرد
 • امکان معین کردن بازه های مجاز امتیازی
 • تعریف سطوح ارزیابی
 • تعریف دوره های ارزیابی
 • امکان تعریف مسیرهای متفاوت ارزیابی در یک دوره مشخص
 • تهیه پرسشنامه های ارزیابی با وزنهای متفاوت هر معیار در مسیرهای ارزیابی
 • امکان ارزیابی، ارزیابی شونده توسط ارزیاب های متفاوت
 • اعلام نتایج خام ارزیابی