نمایی از نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی

سخت افزار سرور منابع انسانی

10 کاربر هم زمان

2 GHz compatible processor CPU
6 GB or Higher RAM
  • 50 GB of free space
  • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
50 kbit/s * internet users = Bandwidth Internet

20 کاربر همزمان

Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher CPU
6 GB or Higher RAM
  • 50 GB of free space
  • 5400 RPM hard disk drive
  • Raid 1
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
50 kbps * internet users = Bandwidth Internet

50 کاربر همزمان

Dual-core of 3 GHz compatible processor or Higher CPU
8 GB or Higher RAM
  • 100 GB of free space
  • 7200 RPM hard disk drive
  • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
50 kbps * internet users = Bandwidth Internet

100 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Intel Core i7 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor cache 8 MB
CPU
12 GB or Higher RAM
 • 160 GB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 ” hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
50 kbps * internet users = Bandwidth Internet

500 کاربر همزمان

 • Intel® Xeon® 5500 series or Higher
 • Dual-core of 2 GHz compatible processor or Higher
 • Processeor Cache 12 MB
CPU
18 GB or Higher RAM
 • 1 TB of free space
 • 15 K RPM SAS 3.5 ” hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10 or Higher
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
50 kbps * internet users = Bandwidth Internet

1000 کاربر همزمان

Intel® Xeon® Processor E7 Family
Processeor Cache 24 MB
CPU
24 GB or Higher RAM
 • 2 TB of free space
 • 8 * 15 K RPM SAS 3.5 “ hard disk drive
 • Raid 5 or raid 10 or Higher
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
50 kbps * internet users = Bandwidth Internet

سخت افزار ایستگاه کاربری – منابع انسانی

مشخصات سخت افزاری ایستگاه کاربری

1 GHz compatible processor or Higher CPU
2 GB or Higher RAM
 • 10 GB of free space
 • 5400 RPM hard disk drive
HARD
Supported DVD-ROM
100 mbps / Recommended :1000Mbps LAN
54 mbps / Recommended :128Mbps Wireless
 • به تعداد مناسب با نیاز هر دبیرخانه واپراتور ثبت كننده نامه
 • اطمینان ازصحت عملكرد اسكنر درمحیط Windows
 • درصورت نیاز به انجام اسكن بصورت چند صفحه ای (Multipage)، اسكنرهای تهیه شده می‎بایست قابلیت اسكن چند صفحه ای (Mutipage) داشته باشند.
Scanner
 • به تعداد مناسب باحجم عملیات كاربران
 • اطمینان از صحت عملكرد چاپگر درمحیط Windows
 • بدیهی است كه درصورت نیاز به چاپ نامه بصورت رنگی، چاپگرهای تهیه شده می‎بایست قابلیت چاپ رنگی داشته باشند .
Printer

نرم افزار سرور – منابع انسانی

مشخصات نرم افزاری سرور

Windows Server 2008 R2 Or Higher OS
SQL Server 2012 or Higher DataBase
  • Microsoft Office 2010 or Higher
  • .Net Framework 4.5
Others