مزایا و برتریها

  • نـرم افـزار تشکیلات و تجزیـه تحلیل مشاغـل
  • امکان ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات چارت سازمانی
  • امکان نگهداری چارت به صورت سلسله مراتبی و ارتباط با ماتریس پروژه ها
  • امکان تعریف چارت سازمانی متناسب نیاز شرکت های هلدینگ
  • امکان تعریف چارت سازمانی به طور همزمان در یک تاریخ با دو الگوی مصوب و اجرایی
  • امکان تعریف شعب در چارت سازمانی
  • امکان تعریف شاخص های نه گانه (وظیفه-مهارت-دانش- توانمندی- فعالیت- شرح کار- علاقمندی- سبک کار- ارزش کار شغل) برای هر یک از مشاغل په صورت جداگانه
  • ارتباط  چندگانه بین پست و شغل و شرایط احراز و کنترلهای کاربری
  • پشتیبانی از سازمانهای دارای توزیع جغرافیایی
  • امکان تعریف هدفها و مسئولیتهای مجزا برای مشاغل دارای یک شرح وظیفه(از مهمترین پارامترها  در پیاده سازی  ارزیابی عملکرد )